Szkolny Klub Europejski
  Plan pracy
 

DZIAŁ

 

TEMATYKA

CELE

TERMIN

I

Organizacja

1. Nabór nowych członków klubu.

2. Uroczyste przyjęcie w poczet członków

2. Wybór Zarządu Klubu oraz liderów.

3. Przyjęcie planu pracy na rok szkolny 2008/200               9

4. Przystosowanie i opieka nad salą 19 (gazetka, zaadoptowanie segmentu na okolicznościowe wystawy, tworzenie Biblioteki UE).

5. Aktualizacja Kroniki Szkolnego Klubu Europejskiego.

6. Uaktualnienie Statutu SKE celem wpisania Klubu do bazy Szkolnych Klubów Europejskich.

 

-propagowanie idei wspólnej Europy;

-zbieranie i aktualizowanie dostępnych materiałów, dokumentów, informacji

-rozwijanie zainteresowań i pobudzanie do pożytecznego spędzania wolnego czasu

-rozwijanie przedsiębiorczości, pomysłowości, samodzielności, odpowiedzialności za podejmowane działania

wrzesień

wrzesień

 

wrzesień

 

wrzesień

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

wrzesień

II

Rozwijanie zainteresowań

Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu:

-historia integracji europejskiej

-ojcowie i patroni zjednoczonej Europy

-struktury władzy

-dziedziny współpracy

-gospodarka w Unii

-programy pomocowe

-polityka Unii wobec młodzieży

-konstytucja

-bieżące problemy UE

-informacje o europejskich systemach oświatowych, o możliwościach podejmowania nauki za granicą, zdobywania stypendiów;

 

-rozwijanie poczucia świadomości obywatelstwa europejskiego

-uświadamianie poczucia wspólnych korzeni, kultury

-wzbudzanie poczucia  odpowiedzialności za duchowy wymiar idei zjednoczenia

-uzyskiwanie świadomości praw człowieka i zrozumienie mechanizmów ochrony tych praw na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim

 

na bieżąco

jako uzupełnienie zajęć

III

Propagowanie idei Unii wśród młodzieży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Przygotowywanie:

- materiałów na gazetkę ścienną, --wystaw świątecznych poświęconych państwom-członkom Unii,

-wystawę prezentującą najsłynniejsze europejskie dzieła sztuki  i ich twórców z danej epoki.

2.Przygotowanie słownika wyrazów i zwrotów niezbędnych dla podróżującego po Europie;
 3.Wykonanie collage przedstawiającego rozmaite aspekty życia Europejczyków, np. modę, sport, kuchnię, politykę, architekturę

4.Wydawanie Biuletynu „Euromaniak” poświęconego

 

 państwom  członkowskim.

5.Bieżące zbieranie materiałów, wycinków prasowych na temat wydarzeń związanych z Unią.

6.Wyświetlanie filmów dydaktycznych, przeglądanie stron www.

7. Gromadzenie materiałów, czasopism, literatury n/t UE celem stworzenia biblioteczki młodego Europejczyka

8.Organizacja konkursu plastycznego „Europa moich marzeń”,

9.Zorganizowanie wieczoru wielkiej poezji europejskiej w Galerii.

 

 

-poznawanie kultur innych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych

-ugruntowanie wartości humanistycznych, cywilizacyjnych jako podstawy zjednoczonej Europy

-negowanie przejawów dyskryminacji, rasizmu, negatywnych stereotypów wynikających z niedostatecznej wiedzy

-zrozumienie i akceptacja dla wartości: sprawiedliwość, wolność, demokracja, szacunek, godność

-zrozumienie i docenienie roli, i działań Wspólnot Europejskich dla pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju cywilizacyjnego

-pobudzenie inicjatywy młodzieży, wdrażanie do przedsiębiorczości i aktywność

-kształtowanie umiejętności pracy w grupie, dyskutowania, przekonywania do swoich pomysłów, zaradności.

-rozwijanie przedsiębiorczości, pomysłowości, samodzielności, odpowiedzialności za podejmowane działania

na bieżąco

grudzień, kwiecień

 

styczeń/luty

 

 

listopad

 

 

marzec

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

na bieżąco

 

 

na bieżąco

 

 

na bieżąco

 

 

 

maj

 

 

czerwiec

IV

Konkursy i warsztaty naukowe

1.Przygotowanie i udział w konkursach dotyczących Unii Europejskiej.

2. Kontakt z instytucjami propagującymi wiedzę o Unii poprzez Internet.

3 Udział w szkoleniach dotyczących działalności klubów.

 

-poznanie celów, zadań i kierunków polityki Wspólnot Europejskich

-rozwijanie zainteresowań i promowanie postawy wyrażającej się  ciekawością świata i „głodu” wiedzy

-uczestniczenie i przygotowanie do uczestniczenia w życiu publicznym zintegrowanej Europy

od momentu ogłoszenia

 

na bieżąco

V

Współpraca z innymi organizacjami

1.Zgłoszenie SKE do ogólnopolskiej bazy klubów europejskich. 2.Nawiązanie kontaktów z innymi klubami szkolnymi.

3. Podtrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami koordynującymi działalność klubów europejskich.

4. Śledzenie na bieżąco działalności organizacji wspierających młodzież: Fundacji im. Stefana Batorego, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Europejskiego centrum Współpracy Młodzieży.

5. Zaproszenie liderów Małopolskiego Centrum Informacji Europejskiej do przeprowadzenia lekcji na tematy europejskie.

 

-inicjowanie form, zadań-krajowej i międzynarodowej współpracy-rozwijających wiedzę o integrującej się Europie i zainteresowania proeuropejskie

-uczestniczenie i przygotowanie do uczestniczenia w życiu publicznym zintegrowanej Europy

-uczestniczenie i przygotowanie do uczestniczenia w życiu publicznym zintegrowanej Europy

wrzesień

 

na bieżąco

 

 

na bieżąco

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

po ustaleniu

 
  Strone oglądasz jako 4470 odwiedzający (10365 wejścia) !  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=