Szkolny Klub Europejski
  Statut SKE
 

STATUT SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

działającego przy Publicznym Gimnazjum im. prof. dra Józefa Dietla w Krynicy- Zdroju

Edukacja europejska jest realizacją sposobu edukacji umożliwiającą podjęcie przez szkołę takich działań , które uświadomiłyby młodemu pokoleniu , ze Unia Europejska istnieje , rozwija się i w znacznym stopniu wpływa na teraźniejszość i przyszłość.
Edukacja ta obejmuje wszystkie działania , które prowadzą do kształtowania postaw obywatelskich otwartych i tolerancyjnych , popartych odpowiednią wiedzą.

ROZDZIAŁ 1
Nazwa, teren i siedziba klubu

§1

1. Klub Europejski powstał przy Publicznym Gimnazjum im. prof. dra Józefa Dietla. Jego siedziba mieści się w budynku szkoły w Sali nr 19.


§2

1. Klub używa nazwy "Szkolny Klub Europejski".
2. Klub posługuje się własnym logo.

3. Klub wydaje okresowo Biuletyn Informacyjny Euromaniak.

4. Klub ma własna stronę internetowa www.ske19krynica.pl.

 

§3

1. Założycielami Klubu jest młodzież Publicznego Gimnazjum w Krynicy-Zdroju.
2. Klub funkcjonuje przez cały rok szkolny realizując przyjęty plan pracy.
3. Opiekunami Klubu jest nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Krynicy-Zdroju.

ROZDZIAŁ 2
Cele i zadania

§4

1. Cele Klubu :
1.1. Rozwijanie w młodych ludziach i innych członkach lokalnej społeczności poczucia świadomości obywatelstwa europejskiego.
1.2. Rozwijanie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za pokój, solidarność , prawa człowieka , ochronę środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.
1.3. Zachęcanie do zdobywania bezpośredniej , prawdziwej wiedzy geograficznej , antropologicznej i ekologicznej w odniesieniu do własnego regionu , kraju , Europy.
1.4. Promowanie kontaktów miedzy młodymi ludźmi i nauczycielami z różnych regionów kraju i Europy.
1.5. Rozwój współpracy miedzy organizacjami i kołami wewnątrz szkoły oraz z organizacjami pozaszkolnymi.

 

§5

1. Zadania Klubu
1.1. Organizowanie spotkań informacyjnych.
1.2. Prowadzenie akcji informacyjnej o Polsce i świecie.
1.3. Organizowanie konkursów dotyczących wiedzy na temat Zjednoczonej Europy.
1.4. Zbieranie informacji o instytucjach UE
1.5. Zapraszanie do szkoły gości znających tematykę europejską.
1.6. Korzystanie z poczty elektronicznej i zasobów internetowych.
1.7. Organizowanie obchodów "Dni Europy"
1.8. Opracowywanie własnych materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

ROZDZIAŁ 3
Członkowie , ich prawa i obowiązki

§6

1. Członkiem klubu może zostać każdy uczeń Publicznego Gimnazjum w Krynicy-Zdroju. .
2. Członkiem klubu może również zostać osoba spoza szkoły zarekomendowana przez członka Klubu.

 

§7

1. Warunki uczestnictwa w klubie.
1.1. Członkostwo w klubie jest bezpłatne.
1.2. Przyjęcie członka do klubu następuje po wpisaniu na listę "Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego "
1.3. Członkiem klubu może zostać osoba nie będąca uczniem PG tylko wtedy , gdy jego kandydaturę większością głosów zaakceptują członkowie klubu i pozytywną opinię wyrażą opiekunowie Klubu

 

§8

Członek klubu ma obowiązek :

·         aktywnie uczestniczyć w pracach Klubu ,

·         poświęcać wolny czas dla pracy Klubu,

·         wykazywać zainteresowanie celami i zadaniami Klubu,

·         regularnie uczestniczyć w spotkaniach Klubu,

·         wykonywać zadania wyznaczone prze Zarząd Klubu

 

§9

1. Członkowie klubu mają prawo:

·         zgłaszać wnioski inicjatyw i propozycji do planu pracy klubu ,

·         uczestniczyć w spotkaniach Klubu,

·         wyrażać opinie o pracach Klubu,

·         wybierać Zarząd Klubu , opiniować jego pracę , zgłaszać wnioski o odwołanie

·         członków Zarządu Klubu

·         reprezentować Klub na zewnątrz

·         zrezygnować z członkostwa w Klubie

 

ROZDZIAŁ 4
Władze Klubu

§10

1. Najwyższym organem władz Klubu jest Zarząd Klubu.
2. Zarząd jest wybierany większością głosów przez wszystkich członków Klubu w bezpośrednich i tajnych wyborach.
3. Członek Zarządu Klubu może zostać odwołany większością głosów członków Klubu przy obecności co najmniej 80% członków Klubu.
3.1. Uzasadniony wniosek o odwołanie w formie pisemnej lub ustnej może złożyć każdy członek Klubu.
3.2. Wniosek o odwołanie członka Zarządu przyjmuje opiekun Klubu.
4. Członkiem Zarządu może być nauczyciel.

 

§11

1. Skład Zarządu Klubu :

·         Przewodniczący

·         Liderzy sekcji: redakcyjnej

                               informatycznej

                      radiowej

                            kronikarskiej

·         Sekretarz

·         Skarbnik
2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

ROZDZIAŁ 5
Postanowienia końcowe

§12

1.       W razie rozwiązania Klubu , jego dorobek przechodzi na własność Publicznego Gimnazjum w Krynicy- Zdroju.

 

 
  Strone oglądasz jako 4470 odwiedzający (10360 wejścia) !  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=